No Image

Бланково пълномощно за регистрация на фирма

09/11/2014 dogovori 0

ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният ……………………………………………………., ЕГН ………………………………., л.к. № ……………………….., издадена на…………………………….г. От ..………………………….., адрес: …………………………………………………….., управител и едноличен собственик на капитала на „Х“ ЕООД /в процес […]