Договор за дарение

21/10/2012 dogovori 0

ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ Днес, ………………… 201… г., в гр. …………………………, се сключи настоящият договор за дарение между: …………………………………………………………………………………………………………….., наричан за краткост ДАРИТЕЛ, от една страна, […]