No Image

Договор за наем

21/10/2012 dogovori 1

ДОГОВОР ЗА НАЕМ Днес, …………. 2000г., в гр. ……………………………………………., се сключи настоящият договор за наем между: …………………………………………………………………., наричан по-долу НАЕМОДАТЕЛ, И …………………………………………………………………., наричан по-долу НАЕМАТЕЛ. […]