No Image

Договор за заем

21/10/2012 dogovori 1

ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ Днес …………….. в гр………., подписаните от една страна: ………………………………….. ЕГН……………., лк.No ……………., адрес :…………………………………………………………………………… и наричан за кратко ЗАЕМОДАТЕЛ и ………………………………….. ЕГН……………., […]