Договор за дарение

21/10/2012 dogovori 0

ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ Днес, ………………… 201… г., в гр. …………………………, се сключи настоящият договор за дарение между: …………………………………………………………………………………………………………….., наричан за краткост ДАРИТЕЛ, от една страна, […]

No Image

Договор за наем

21/10/2012 dogovori 1

ДОГОВОР ЗА НАЕМ Днес, …………. 2000г., в гр. ……………………………………………., се сключи настоящият договор за наем между: …………………………………………………………………., наричан по-долу НАЕМОДАТЕЛ, И …………………………………………………………………., наричан по-долу НАЕМАТЕЛ. […]

No Image

Договор за заем

21/10/2012 dogovori 1

ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ Днес …………….. в гр………., подписаните от една страна: ………………………………….. ЕГН……………., лк.No ……………., адрес :…………………………………………………………………………… и наричан за кратко ЗАЕМОДАТЕЛ и ………………………………….. ЕГН……………., […]