Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

за покупко-продажба на недвижим имот

Днес , ………………………………… година в гр…………….., между:

1……………………………… наричан по-долу за краткост “ПРОДАВАЧ”, от една страна ,

и

2………………………..от друга страна, наричани по-долу за краткост “КУПУВАЧИ”, се сключи настоящия предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, както следва:

  1. Продавачът продава на купувача собствения си недвижим имот , а именно:

…………………………………. за сумата  …………………………, от която продавачът заявява , че е получил от купувача ……………… като капаро, при подписване на този договор, а остатъка се съгласява да получи при прехвърляне на собствеността с нотариален акт.

  1. Купувачът заяви, че е съгласен и купува от продавача подробно описания в

пункт първи от настоящия договор недвижим имот , …………………….. от която е изплатил на продавача ……………….. като капаро, при подписване на този договор, а остатъка се задължава да изплати с кредит от банка и/или в брой по начина и в срока описани по-горе.

  1. Продавачът се задължава да прехвърли собствеността на имота и да снабди

купувача с нотариален акт, не по-късно от 14,30 часа на …………… г.

  1. Продавачът се задължава да представи пред нотариуса, който ще изповядва

сделката всички документи доказващи собствеността му върху имота, а така също и тези документи, които са необходими съгласно особенните изисквания на закона.

  1. При отказ от страна на продавача да сключи окончателен договор, с нотариален

акт по съответния ред, купувача има право по свой избор да иска обявяването от съда на този договор за окончателен, или заплащане на капарото в двоен размер.

  1. В случай, че в деня за сключване на окончателен договор, и при условие, че

продавачът е набавил и представил пред Нотариуса всички необходими документи за сделката, купувачът се откаже от сключване на окончателен договор, внесеното от него капаро остава за продавача.

  1. Продавачът се задължава да предаде владението върху имота на купувача

при сключването на окончателния договор с нотариален акт.

  1. До момента на предаването на владението, всички разноски свързани със

собствеността и ползването на имота, са за сметка на продавача.

  1. С подписът си продавачът декларира, че към момента на подписването на този

договор, имотът предмет на същия не е обременен с вещни тежести / ипотеки , права на ползване на трети лица /, за него няма вписани възбрани, искови молби, същият е единствено негова собственост, и че не е сключен друг предварителен договор за продажбата му на трето лице, като след подписването на договора продавачът се задължава да не ипотекира имота, предмет на договора, да не го обременява с вещни тежести, както и да не сключва никакъв друг предварителен или окончателен договор за продажбата му на трето лице, или по силата на който, трето лице да черпи права свързани с имота.

  1. При условие че продавачът извърши някакви действия по разпореждане с горния

имот в полза на трети лица, по време на действието на настоящия договор, същия дължи неустойка на купувача в размер на 3000 / три хиляди / лева, и връщане на получената до момента сума.

11. КУПУВАЧЪТ ще получи описания в т.1 имот във вид както следва:

………………………………………………….

12. КУПУВАЧЪТ не носи  отговорност  ако  ПРОДАВАЧА не предостави  необходимите документи за изпълнението предмета на договора или административните  учреждения  откажат  издаването  на такива.

13. Страните по настоящия договор  ще  решават възникналите относно   изпълнението  му  спорове  по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на Гражданско-процесуалния кодекс. За неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите. Настоящия договор се състави в два еднообразни екземпляра по  един за всяка от страните.

14. Разноските по прехвърлянето на собствеността се поемат от купувача.

15.Договорът влиза в сила от момента на подписването му.

 

При съставянето на този договор се представиха следните документи: ………………

ПРОДАВАЧ:                                                                         КУПУВАЧ:

Източник: Финансово – Счетоводна къща СКОДИ

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*