Договор за заем

ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ

Днес …………….. в гр………., подписаните от една страна: ………………………………….. ЕГН……………., лк.No ……………., адрес :…………………………………………………………………………… и наричан за кратко ЗАЕМОДАТЕЛ и
………………………………….. ЕГН……………., лк.No ……………., адрес: ……………………………………………………………………………, наричан за по-кратко ЗАЕМАТЕЛ се сключи Договор за следното:

1. Предмет на договора:

Чл.1. ЗАЕМОДАТЕЛЯТ предава на ЗАЕМАТЕЛЯ сумата от ………………лв., словом ……………………………………………………………….. за срок от………… , считано от ……………. до ……………… включително, като след този срок ЗАЕМАТЕЛЯ се задължава да върне безусловно заетата сума.

2. Права и задължения на ЗАЕМОДАТЕЛЯ:

Чл.2. ЗАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предаде сумата, предмет на договора, в брой или по банков път в деня на сключването му.
Чл.3. ЗАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи информация за финансовото състояние и платежоспособността на ЗАЕМАТЕЛЯ , ако отправи писмена покана за това, все във връзка с изпълнението на насрещните задължения по този Договор.

2. Права и задължения на ЗАЕМАТЕЛЯ:

Чл.4. ЗАЕМАТЕЛЯТ има право да получи уговорената сума след изтичане на определения срок, но не по-късно от ……… дни след това.
Чл.5. ЗАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигури условия за проверка на съответните документи, показващи неговото състояние и платежоспособност към момента на проверката.

4. Отговорности при неизпълнение.

Чл.6. В случай на забавяне виновната страна дължи неустойка в размер на ……… за всеки ден, но не повече от ………

За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

Заемодател: …………………………………………………………..

Заемател: ……………………………………………………………….
Дата: …………………….

1 Kоментар

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*