Договор за дарение

Договор за дарение

ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ

Днес, ………………… 201… г., в гр. …………………………, се сключи настоящият договор за дарение между:

…………………………………………………………………………………………………………….., наричан за краткост ДАРИТЕЛ, от една страна,

и,

…………………………………………………………………………………………………………….., наричан за краткост НАДАРЕН, от друга страна.

Страните се споразумяха за следното:

1. Дарителят отстъпва безвъзмездно и веднага на Надарения: ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………

2. Надареният приема с благодарност направеното дарение.

За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България. Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

ДАРИТЕЛ: …………………………………………………………….

 

НАДАРЕН: …………………………………………………………….

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*