Бланково пълномощно за регистрация на фирма

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ……………………………………………………., ЕГН ………………………………., л.к. № ……………………….., издадена на…………………………….г. От ..………………………….., адрес: …………………………………………………….., управител и едноличен собственик на капитала на „Х“ ЕООД /в процес на регистрация/

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

……………………………………………, ЕГН ………………………….. да ме представлява пред Агенция по Вписвания като подава, подписва и получава от мое име (вкл., но не само) заявления, оригинали и ксерокопия на документи, решения, заявления, жалби, декларации, уведомления.

Да ме представлява пред всички банкови институции в страната, като има право да открие набирателна сметка на фирмата, да внесе учредителния капитал, да изтегли на каса учредителния капитал, както и да закрие горепосочената набирателна сметка – единствено във връзка с регистрация на фирма „Х“ ЕООД.

Пълномощното е с валидност до дата: ………………г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

…………………………………………..

гр. София

дата:

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*